We willen aan de kinderen, jongeren en gezinnen
een kwaliteitsvolle begeleiding op maat bieden
en helpen bij het ontplooien van hun mogelijkheden.

V.Z.W Martens-Sotteau is erkend en gesubsidieerd door het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid. We bieden begeleiding - al dan niet gekoppeld aan residentiële opvang- aan maximaal 73 kinderen/jongeren en hun gezinnen.

Voor thuisbegeleiding/contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep kan begeleiding worden opgestart na doorverwijzing van andere hulpverleners (CLB, CAW, CKG, CGG, SDJ, Ocj,...) De modules verblijf of begeleid wonen zijn enkel toegankelijk na positief advies van de toegangspoort integrale jeugdhulp.

Wie zijn we?

Geschiedens

In 1932 schonk Vicaris–Generaal van Crombrugghe één van zijn eigendommen aan de kloostergemeenschap van de ‘Zusters van Eeklo’ om een weeshuis op te richten. Het ‘Meerhout’ zou korte tijd later een home voor jongens worden...

Lees meer >
Werking

Naast cijfergegevens vind je in de werkingsverslagen informatie over de projecten en de plannen van de voorbije werkjaren.

Lees meer >
Links

Voor wie meer informatie wil: interessante links voor jongeren en volwassenen kan je hieronder vinden.

Lees meer >

Klachten

We luisteren naar de klacht(en) van het kind, de jongere of hun gezin en nemen ze ernstig.

• praten met begeleiding is de eerste stap

• als je daarmee niet verder komt, kan je terecht bij de teamverantwoordelijke of coördinator

• klachten of opmerkingen kan je ook schriftelijk (per brief/mail) richten aan de directie (Meerhoutstraat 49, 9041 Oostakker of post@martens-sotteau.be)

• wie vragen of opmerkingen heeft over bijzondere jeugdzorg, kan ook terecht bij de jo-lijn van het agentschap jongerenwelzijn.
Je kan hier doorklikken naar de folder

Bijzondere jeugdzorg of integrale jeugdhulp.

De bijzondere jeugdzorg was vroeger een aparte sector. Meer en meer wordt gestreefd naar afstemming met andere sectoren en evolueert men naar 1 (integrale) jeugdhulp. Heel beknopt maak je hieronder kennis met een aantal belangrijke (nieuwe) instanties:

de intersectorale toegangspoort: sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd. Het aantal plaatsen is beperkt. De poort zorgt ervoor dat de toewijzing van hulp gericht gebeurt. Ze heeft ook zicht op het (vrije)aanbod.
Meer info vind je in: ‘Jij en de intersectorale toegangspoort‘ (PDF)

Het OCJ: hulpverleners zoeken samen met gezinnen zo veel mogelijk naar oplossingen. Soms lukt dat niet en blijft de situatie zo onveilig of bedreigend voor het kind of jongere, dat de hulpverlener verontrust is en vindt dat de overheid de situatie verder dient te onderzoeken of op te volgen. Dit gebeurt door het O.C.J., het ondersteuningscentrum jeugdhulp.
Meer info vind je in ‘Jij en het OC.J.’ (PDF)

De jeugdrechtbank: Als het om één of andere reden ernstig fout loopt met de opvoeding in een gezin en als andere hulp echt niet loopt, dan komt men voor de jeugdrechter. Een jeugdrechter kan hulp opleggen. Ouders of een jongere kan dan niet meer zelf kiezen of ze hulp willen of als kinderen thuis kunnen blijven. Hulp wordt verplicht.
Meer info vind je in ‘Jij en de jeugdrechtbank’ (PDF)

Raad van bestuur:

Voorzitter:
• Luc Verschueren

Leden:
• Hilde Van Gasse
• Peter Tonoli
• Filip Maertens
• Jessica De Maeyer
• Helena Breyne

Maatschappelijke zetel:

De maatschappelijke zetel is gelegen te 9041 Oostakker, Meerhoutstaat 49.
Ondernemingsnummer: BE0408203516
Rekeningnummer: BE61 4466 5815 2117

Missie

1) We willen aan de kinderen, jongeren en gezinnen waartoe ze behoren, een kwaliteitsvolle begeleiding bieden:

* We willen een aanbod doen, dat zoveel mogelijk vertaald wordt naar de vraagstelling van de mensen.
* We willen kinderen, jongeren, ouders helpen bij het ontplooien van hun mogelijkheden: hen leren zoveel mogelijk zelf hun leven in handen te nemen.
* We willen samenwerken met ouders, familie, school en de bredere omgeving.
* Om dit te realiseren willen we doelgericht werken aan:
-degelijke groepswerking in een aangepaste infrastructuur
-individuele zorg en begeleiding
-gezinsbegeleiding en ondersteuning
-studiebegeleiding
-oefenkansen bieden naar zelfstandigheid toe
-overleg en samenwerking met andere betrokkenen

2) We willen onze hulpverlening aanbieden vanuit een onderbouwde visie:

*We bekijken mensen als dynamische wezens, die in interactie staan met hun onmiddellijke omgeving, hun bredere context, hun eigen levensgeschiedenis. De mens is een knooppunt van relaties.
*We geloven dat iedereen positieve krachten in zich heeft. We zullen mensen daarop aanspreken.
*Kinderrechten zijn belangrijk. Het zal bij onze doelgroep steeds weer zoeken zijn naar een evenwicht in de concrete invulling van de begrippen protectie, participatie en provisie.
*We werken met complexe situaties en krijgen heel uiteenlopende probleemsituaties aangemeld. Omwille daarvan willen en kunnen we niet rigide vasthouden aan bepaalde theorieën. Bruikbare elementen uit diverse kaders willen we integreren in onze methodieken.

3) We willen een schakel zijn in het hele netwerk van hulpverlening:

*Als voorziening willen we duidelijk aanwezig zijn in de regio en mee verantwoordelijkheid opnemen voor de uitbouw van een adequaat voorzieningennetwerk met voldoende middelen. Overleg en samenwerking met andere organisaties is daarbij essentieel.
*We willen ons hulpaanbod kritisch bevragen. Indien de noodzaak blijkt, om een bestaand hulpverleningsaanbod te wijzigen of nieuwe werkvormen dienen zich aan, willen we daartoe initiatieven ontwikkelen.

4) We willen medewerkers een stimulerende werkomgeving bieden:

*Hulpverlening is een teamaangelegenheid. Inbreng van iedereen wordt verwacht vanuit zijn / haar eigen inbreng, persoonlijkheid en engagement.
*Duidelijke communicatie, verantwoordelijkheid, solidariteit, respect voor ieders overtuiging, ruimte voor reflectie en feedback zijn belangrijk.
*We willen middelen en tijd vrijmaken voor vorming en kritische reflectie.

5) We willen de financiën en de middelen aan personeel zorgzaam inzetten:

*Financiële verantwoordelijkheid betekent voor ons een zorgzaam aanwenden van de middelen met het oog op de uitbouw van een optimale hulpverlening; zorg voor werkgeversverplichtingen en aandacht voor de toekomst.

Rechten van kinderen en jongeren

Het internationaal kinderrechtenverdrag werd door de Vlaams overheid vertaald naar de jeugdhulp. Welke rechten hebben kinderen en Jongeren? Mag men informatie zomaar doorgeven? Wat staat er in een dossier en mag dat ingekeken worden?
Het decreet rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp bepaalt dat elke jongere vanaf 12 jaar in staat is om mee beslissingen te nemen inzake de jeugdhulp die hij geniet. Het decreet regelt rechten op vlak van inspraak en participatie, communicatie, bijstand, toegang tot het dossier,... Respect voor het welzijn en de mening van kinderen en jongeren staan centraal.

Meer informatie is te vinden in deze brochures:
Brochure rechtspositie -12 jarigen
Brochure rechtspositie +12 jarigen
Brochure rechtspositie voor ouders

Geschiedenis

In 1932 schonk Vicaris–Generaal van Crombrugghe één van zijn eigendommen aan de kloostergemeenschap van de ‘Zusters van Eeklo’ om een weeshuis op te richten. Het ‘Meerhout’ zou korte tijd later een home voor jongens worden...De zusters bouwden vrij snel naast het kasteel een –voor die tijd –modern verblijf. Het kreeg de naam ‘Sint Camillus-gesticht’

In 1942 verdween deze zustergemeenschap uit Oostakker. Het domein werd gekocht door de ‘Dochters der liefde’ , een kloosterorde uit Ans nabij Luik. Zij waren de erfgenamen van advocaat –generaal Martens-Sotteau. George Martens-Sotteau stierf in 1938. Hij is begraven op de beroemde Campo-Santo begraafplaats te Sint-Amandsberg.

Hij heette oorspronkelijk Georges Martens en was nakomeling van een Franstalige adelijke familie te Gent. Zoals het in die tijd wel vaker voorkwam, kocht hij een tweede familienaam, namelijk die van zijn moeder. Vanaf dan heette hij voluit Georges Martens-Sotteau.

Hij was alleenstaand en had geen kinderen. Bij testament heeft hij zijn erfenis overgemaakt aan de 'Dochters der Liefde', met als opdracht een tehuis op te richten voor arme kinderen en weeskinderen met zijn erfenis. Het tehuis moest zijn naam dragen.

Dit gebeurde ook. Men werkte verder in het Kasteel Meerhout en het nieuwere ‘Sint Camillusgesticht’. In de jaren vijftig hebben de Dochters der Liefde een nieuw tehuis laten bouwen op de grote terreinen, die rond het kasteeltje lagen. Vanaf dan werden tot 90 kinderen opgenomen.

De congregatie heeft Gent verlaten begin jaren 70. Vanaf dan heeft een V.Z.W., met lekenbeheerders, het tehuis overgenomen. Al gauw heeft men zich ingevoegd in de subsidiëring van de Belgische overheid (ministerie van justitie) en later van de Vlaamse Overheid (ministerie van welzijn).

Het oude kasteel werd ondertussen gesloopt en in de gebouwen van het Camillusgesticht is een kleuterschool van Edugo ondergebracht. Het tehuis, dat was gebouwd begin jaren 50, werd veel te groot en dient nu als school voor buitengewoon onderwijs.

Eind 1994 verhuisde het tehuis naar een nieuwbouw, nog altijd op de terreinen en met een deel middelen van Martens-Sotteau. Naast een residentiële werking in Oostakker kwam er ook thuisbegeleiding , werden er dagcentra opgestart in Ledeberg en Gent.

Voor wie meer info wil : Artikel Martens-Sotteau

Vacatures

Martens-Sotteau is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg waar kinderen, jongeren en hun context begeleid worden: dagbegeleiding, contextbegeleiding, verblijf.

De meeste recente stand van onze vacatures is te vinden op de website van vdab.

BEGELEIDER RESIDENTIELE GROEP

Binnen het begeleidingstehuis van de vzw zijn we op zoek naar 2 begeleid(st)ers. Een begeleid(st)er draagt in een team van 7 mensen mee zorg voor de leefgroepwerking. In één leefgroep verblijven maximaal 9 kinderen. We werken met gemengde groepen.
De vacature betreft de begeleiding in een leefgroep voor jongeren tot 12 jaar.
Klik hier voor meer info over de functie van 19u.

BEGELEIDER RESIDENTIELE GROEP

Binnen het begeleidingstehuis van de vzw zijn we op zoek naar een begeleid(st)er. Een begeleid(st)er draagt in een team van 7 mensen mee zorg voor de leefgroepwerking. In één leefgroep zijn maximaal 9 kinderen. We werken met gemengde groepen.
De vacature betreft de begeleiding in een leefgroep voor kinderen van 2,5 tem 16 jaar.
Klik hier voor meer info over de functie van 19u.

BEGELEIDER KAMERTRAINING

Binnen de kamertraining van de vzw zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Het gaat over de functie van kamertrainer. Samen met 3 andere collega's sta je in voor de dagdagelijkse begeleiding van 6 jongeren verblijvend op een studio op onze site te Oostakker. Daarnaast staat het team kamertraining ook in voor de CBAW-begeleiding van jongeren.
Klik hier voor meer info over de functie.

CONTEXTBEGELEIDER RESIDENTIELE ADOLESCENTENGROEP

Voor het begeleidingstehuis in Oostakker zijn we op zoek naar een contextbegeleider. De contextbegeleid(st)er is verbonden aan een residentiële groep van 8 adolescenten.
Klik hier voor meer info over de functies.

BELEIDSMEDEWERKER

Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het het beleidsteam. Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid.
Klik hier voor meer info over de functie.

Vrijwilligerswerk?

Wij zijn momenteel niet op zoek naar vrijwilligers.

Stage lopen?

Er zijn momenteel geen beschikbare stageplaatsen.
U kan een spontane stageaanvraag doen via post@martens-sotteau.be.

Links

Links voor jongeren

Jongerenwelzijn:
Als je met jeugdhulp te maken krijgt, zit je vaak met heel wat vragen. Op de site van jongerenwelzijn vind je in de ‘wegwijzer’ antwoorden op veelgestelde vragen.

Kinder- en jongerentelefoon :
Als je een vraag of een probleem hebt, kan je de Kinder- en Jongerentelefoon contacteren. Op de site vind je al een heleboel informatie. Je kan ook bellen, chatten, mailen of schrijven op het forum.

Kinderrechtencommissariaat:
Het kinderrechtencommissariaat kan je alles vertellen over je rechten. Het wil ook volwassen erop wijzen dat ze rekening moeten houden met jouw rechten.

Jongereninformatie:
Op deze site kan je een heleboel informatie, weetjes, tips en adressen vinden. Je kan er ook chatten of mailen met adviseurs van het JAC.

Jongeren Advies Centra:
Het JAC geeft informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25. Je kan gratis en anoniem binnenlopen bij een JAC in de buurt.

Vertrouwenscentrum kindermishandeling:
Als een volwassene je op één of andere manier pijn doet (ook je gevoelens), kan je terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Ook als je denkt dat iemand anders slachtoffer is van kindermishandeling, kan je hier meer informatie vinden.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB):
Bij het CLB kan je terecht met vragen of problemen rond school en leren, je gezondheid of je gevoelens. Jij of je ouders kunnen gaan praten met een medewerker in een centrum in jouw buurt.


Links voor ouders en opvoeders

Jongerenwelzijn :
Het agentschap jongerenwelzijn organiseert en subsidieert de bijzondere jeugdbijstand.

Raad van de Ouders van de Jeugdhulp (ROJ): Het ROJ wil ouders en ouderverenigingen van de jeugdhulp ondersteunen.

Opvoedingstelefoon:
Voor alle vragen rond opvoeding kunt u terecht bij de opvoedingstelefoon. Op de site staan ook een aantal antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Kind & Gezin:
Op deze site staat alle informatie over de standpunten en de werking van Kind en Gezin.

Groei Mee:
Op deze website vindt u informatie over opvoeden, antwoorden op veelgestelde vragen, fora en nog veel meer.

Gezinsbond:
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Trefpunt zelfhulp:
Op deze site vind je alle informatie over en gegevens van de zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Centrum voor leerlingenbegeleiding:
Bij het CLB kunt u terecht met vragen of problemen rond school en leren of gezondheid van uw kind.

Integrale jeugdhulp:
Hier vind je informatie over de toegangspoort en de afstemming tussen de sectoren van de jeughulp.

Expoo:
Info over initiatieven rond ‘opvoeding’ vind je op de site van het expertisecentrum opvoedingsondersteuning.

vacatureOns aanbod

Ieder in de jeugdhulp heeft zijn aanbod ingedeeld in modules. De modules die wij aanbieden vind je hieronder kort beschreven. Vaak worden combinaties gemaakt of evolueert de inzet van modules in de loop van een begeleiding. Over de concrete inhoud kan je meer lezen bij de verschillende afdelingen.
De erg technische fiches van deze modules zijn opgenomen in de moduledatabank. Wie interesse heeft, kan die hier nalezen.


Contextbegeleiding

De ondersteuning en begeleiding van het kind of de jongere.
De ondersteuning en begeleiding van alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.


Beschikbaar in: Begeleidingstehuis, Pedaal, Letha, Sigma
Dagbegeleiding in groep

De ondersteuning en begeleiding van het kind of de jongere gedurende een bepaald deel van de dag in een aangepaste omgeving. Deze omvat verschillende componenten zoals school- of werkbegeleiding, groepswerking, training,...
Dagbegeleiding in groep loopt zowel in school- als vakantieperiodes.


Beschikbaar in: Pedaal, Letha

Verblijf in een leefgroep

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. Het zwaartepunt van overnachtingen ligt in de voorziening. De jongere verblijft in een groep.

Beschikbaar in: Begeleidingstehuiss
Verblijf in kamertraining

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van hulpverleners. Het zwaartepunt van overnachtingen ligt in de voorziening. De jongere verblijft in een studio op de terreinen van de voorziening.

Beschikbaar in: Begeleidingstehuis
Begeleid wonen

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

De ondersteuning en begeleiding van de jongere op weg naar en tijdens het alleen wonen. De ondersteuning en begeleiding van alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.


Beschikbaar in: Begeleidingstehuis
Crisisbegeleiding

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. Het kind of de jongere kan om uiteenlopende redenen tijdelijk niet in het oorspronkelijk milieu verblijven. Een terugkeer op korte termijn is de bedoeling. Deze module is enkel toegankelijk voor lopende begeleidingen binnen onze eigen organisatie.

Beschikbaar in: Begeleidingstehuis

Afdelingen

De organisatie Martens-Sotteau bestaat uit 4 afdelingen. Ze biedt hulpverlening aan op 3 verschillende locaties:Martens-sotteau
Begeleidingstehuis

In het begeleidingstehuis is plaats voor maximaal 32 kinderen en jongeren. Ze verblijven in 3 verschillende leefgroepen of op een studio. Ook begeleid wonen wordt er aangeboden.

Maak kennis >

Contact

Letha
Dagcentrum

Letha is een dagcentrum voor kinderen. Het is gelegen in het centrum van Ledeberg.

Maak kennis >

Contact

De Pedaal
Dagcentrum

De Pedaal is een dagcentrum voor pubers en adolescenten. Het is gelegen nabij Gent-Dampoort.

Maak kennis >

Contact

Sigma
Thuisbegeleiding

Sigma biedt mobiele begeleiding aan gezinnen uit de Gentse regio.

Maak kennis >

Contact


Contacteer onsCAPTCHA Image Refresh Image
Typ hier de tekst die u hierboven ziet

VZW Martens-Sotteau
Contactpersoon: Sophie Jacobs
Meerhoutstraat 49 - 9041 Oostakker
post@martens-sotteau.be
09 255 90 10

Erkend en gesubsidieerd door:
jongerenwelzijn

Met de steun van:
jongerenwelzijn