Wie zijn we?

Algemeen

Je kan doorklikken als je meer wil weten over:
Onze missie
De organisatie
Jeugdhulp
Rechten van kinderen en jongeren


Geschiedens

In 1932 schonk Vicaris–Generaal van Crombrugghe één van zijn eigendommen aan de kloostergemeenschap van de ‘Zusters van Eeklo’ om een weeshuis op te richten. Het ‘Meerhout’ zou korte tijd later een home voor jongens worden...

Lees meer >
Werking

Naast cijfergegevens vind je in de werkingsverslagen informatie over de projecten en de plannen van de voorbije werkjaren.

Lees meer >
Links

Voor wie meer informatie wil: interessante links voor jongeren en volwassenen kan je hieronder vinden.

Lees meer >

Klachten

We luisteren naar de klacht(en) van het kind, de jongere of hun gezin en nemen ze ernstig.

• praten met begeleiding is de eerste stap

• als je daarmee niet verder komt, kan je terecht bij de teamverantwoordelijke of coördinator

• klachten of opmerkingen kan je ook schriftelijk (per brief/mail) richten aan de directie (Meerhoutstraat 49, 9041 Oostakker of post@martens-sotteau.be)

• wie vragen of opmerkingen heeft over jeugdhulp, kan ook terecht bij de jo-lijn.
Je kan hier doorklikken naar de folder

Integrale jeugdhulp.

Heel beknopt maak je hieronder kennis met een aantal belangrijke instanties:

de intersectorale toegangspoort: sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd. Het aantal plaatsen is beperkt. De poort zorgt ervoor dat de toewijzing van hulp gericht gebeurt. Ze heeft ook zicht op het (vrije)aanbod.
Meer info vind je in ‘Jij en de intersectorale toegangspoort‘ (Beschikbaar in meerdere talen)

Het OCJ: hulpverleners zoeken samen met gezinnen zo veel mogelijk naar oplossingen. Soms lukt dat niet en blijft de situatie zo onveilig of bedreigend voor het kind of jongere, dat de hulpverlener verontrust is en vindt dat de overheid de situatie verder dient te onderzoeken of op te volgen. Dit gebeurt door het O.C.J., het ondersteuningscentrum jeugdhulp.
Meer info vind je in ‘Jij en het OCJ’ (Beschikbaar in meerdere talen)

De jeugdrechtbank: Als het om één of andere reden ernstig fout loopt met de opvoeding in een gezin en als andere hulp echt niet loopt, dan komt men voor de jeugdrechter. Een jeugdrechter kan hulp opleggen. Ouders of een jongere kan dan niet meer zelf kiezen of ze hulp willen of als kinderen thuis kunnen blijven. Hulp wordt verplicht.
Meer info vind je in ‘Jij en de jeugdrechtbank’ (Beschikbaar in meerdere talen)

Raad van bestuur:

Voorzitter:
• Luc Verschueren

Leden:
• Hilde Van Gasse
• Peter Tonoli
• Filip Maertens
• Jessica De Maeyer
• Helena Breyne
• Jo Van der Vorst

Maatschappelijke zetel:

De maatschappelijke zetel is gelegen te 9041 Oostakker, Meerhoutstaat 49.
Ondernemingsnummer: BE0408203516
Rekeningnummer: BE61 4466 5815 2117

Missie

Rechten van kinderen en jongeren

Het internationaal kinderrechtenverdrag werd door de Vlaams overheid vertaald naar de jeugdhulp. Welke rechten hebben kinderen en Jongeren? Mag men informatie zomaar doorgeven? Wat staat er in een dossier en mag dat ingekeken worden?
Het decreet rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp bepaalt dat elke jongere vanaf 12 jaar in staat is om mee beslissingen te nemen inzake de jeugdhulp die hij geniet. Het decreet regelt rechten op vlak van inspraak en participatie, communicatie, bijstand, toegang tot het dossier,... Respect voor het welzijn en de mening van kinderen en jongeren staan centraal.

Meer informatie is te vinden in deze brochures:
Brochure -12 jarigen
Brochure +12 jarigen
Brochure voor ouders

Geschiedenis

In 1932 schonk Vicaris–Generaal van Crombrugghe één van zijn eigendommen aan de kloostergemeenschap van de ‘Zusters van Eeklo’ om een weeshuis op te richten. Het ‘Meerhout’ zou korte tijd later een home voor jongens worden...De zusters bouwden vrij snel naast het kasteel een –voor die tijd –modern verblijf. Het kreeg de naam ‘Sint Camillus-gesticht’

In 1942 verdween deze zustergemeenschap uit Oostakker. Het domein werd gekocht door de ‘Dochters der liefde’ , een kloosterorde uit Ans nabij Luik. Zij waren de erfgenamen van advocaat –generaal Martens-Sotteau. George Martens-Sotteau stierf in 1938. Hij is begraven op de beroemde Campo-Santo begraafplaats te Sint-Amandsberg.

Hij heette oorspronkelijk Georges Martens en was nakomeling van een Franstalige adelijke familie te Gent. Zoals het in die tijd wel vaker voorkwam, kocht hij een tweede familienaam, namelijk die van zijn moeder. Vanaf dan heette hij voluit Georges Martens-Sotteau.

Hij was alleenstaand en had geen kinderen. Bij testament heeft hij zijn erfenis overgemaakt aan de 'Dochters der Liefde', met als opdracht een tehuis op te richten voor arme kinderen en weeskinderen met zijn erfenis. Het tehuis moest zijn naam dragen.

Dit gebeurde ook. Men werkte verder in het Kasteel Meerhout en het nieuwere ‘Sint Camillusgesticht’. In de jaren vijftig hebben de Dochters der Liefde een nieuw tehuis laten bouwen op de grote terreinen, die rond het kasteeltje lagen. Vanaf dan werden tot 90 kinderen opgenomen.

De congregatie heeft Gent verlaten begin jaren 70. Vanaf dan heeft een V.Z.W., met lekenbeheerders, het tehuis overgenomen. Al gauw heeft men zich ingevoegd in de subsidiëring van de Belgische overheid (ministerie van justitie) en later van de Vlaamse Overheid (ministerie van welzijn).

Het oude kasteel werd ondertussen gesloopt en in de gebouwen van het Camillusgesticht is een kleuterschool van Edugo ondergebracht. Het tehuis, dat was gebouwd begin jaren 50, werd veel te groot en dient nu als school voor buitengewoon onderwijs.

Eind 1994 verhuisde het tehuis naar een nieuwbouw, nog altijd op de terreinen en met een deel middelen van Martens-Sotteau. Naast een residentiële werking in Oostakker kwam er ook thuisbegeleiding , werden er dagcentra opgestart in Ledeberg en Gent.

Voor wie meer info wil : Artikel Martens-Sotteau

Vacatures

BEGELEIDER RESIDENTIELE GROEP (19u) Klik hier voor meer info over deze functie.

Bekijk alle of de meeste recente stand van onze vacatures op de website van VDAB.

Vrijwilligerswerk?

U kan uw kandidatuur richten aan post@martens-sotteau.be.

Stage lopen?

U kan uw kandidatuur richten aan post@martens-sotteau.be.

Links

Links voor jongeren

Jeugdhulp:
Als je met jeugdhulp te maken krijgt, zit je vaak met heel wat vragen. Op deze site van het agentschap opgroeien vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Awel: Kinder- en jongerentelefoon:
Als je een vraag of een probleem hebt, kan je de Kinder- en Jongerentelefoon contacteren. Op de site vind je al een heleboel informatie. Je kan ook bellen, chatten, mailen of schrijven op het forum.

Cachet:
Jongeren verdienen een bed en een warme omgeving die ze kunnen vertrouwen. Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het voor veel jongeren niet.

Kinderrechtencommissariaat:
Het kinderrechtencommissariaat kan je alles vertellen over je rechten. Het wil ook volwassen erop wijzen dat ze rekening moeten houden met jouw rechten.

Jongereninformatie (WatWat) :
Op deze site kan je een heleboel informatie, weetjes, tips en adressen vinden. Je kan er ook chatten of mailen met adviseurs van het JAC.

Jongeren Advies Centra:
Het JAC geeft informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25. Je kan gratis en anoniem binnenlopen bij een JAC in de buurt.

Vertrouwenscentrum kindermishandeling:
Als een volwassene je op één of andere manier pijn doet (ook je gevoelens), kan je terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Ook als je denkt dat iemand anders slachtoffer is van kindermishandeling, kan je hier meer informatie vinden.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB):
Bij het CLB kan je terecht met vragen of problemen rond school en leren, je gezondheid of je gevoelens. Jij of je ouders kunnen gaan praten met een medewerker in een centrum in jouw buurt.


Links voor ouders en opvoeders

Jeugdhulp :
Het agentschap opgroeien organiseert en subsidieert de bijzondere jeugdbijstand.

Ouderspunt:
Ouderspunt is een erkende cliëntenorganisatie voor ouders met ervaring in de jeugdhulp. We brengen noden, ervaringen en belangen van ouders onder de aandacht, gaan in gesprek met hulpverleners en geven advies aan beleidsmakers.

Opvoedingslijn:
Voor alle vragen rond opvoeding kunt u terecht bij de opvoedingslijn. Op de site staan ook een aantal antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Kind & Gezin:
Op deze site staat alle informatie over de standpunten en de werking van Kind en Gezin.

Gezinsbond:
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Trefpunt zelfhulp:
Op deze site vind je alle informatie over en gegevens van de zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Centrum voor leerlingenbegeleiding:
Bij het CLB kunt u terecht met vragen of problemen rond school en leren of gezondheid van uw kind.Ons aanbod

Ieder in de jeugdhulp heeft zijn aanbod ingedeeld in modules. De modules die wij aanbieden vind je hieronder kort beschreven. Vaak worden combinaties gemaakt of evolueert de inzet van modules in de loop van een begeleiding. Over de concrete inhoud kan je meer lezen bij de verschillende afdelingen.
De erg technische fiches van deze modules zijn opgenomen in de moduledatabank. Wie interesse heeft, kan die hier nalezen.


Contextbegeleiding

De ondersteuning en begeleiding van het kind of de jongere.
De ondersteuning en begeleiding van alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.


Beschikbaar in: Begeleidingstehuis, Pedaal, Letha, Sigma
Dagbegeleiding

De ondersteuning en begeleiding van het kind of de jongere gedurende een bepaald deel van de dag in een aangepaste omgeving. Deze omvat verschillende componenten zoals school- of werkbegeleiding, groepswerking, training,...
Dagbegeleiding loopt zowel in school- als vakantieperiodes.


Beschikbaar in: Pedaal, Letha

Verblijf in een leefgroep

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. De jongere verblijft in een groep.

Beschikbaar in: Begeleidingstehuiss
Verblijf in kamertraining

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van hulpverleners. De jongere verblijft in een studio op de terreinen van de voorziening.

Beschikbaar in: Begeleidingstehuis
Begeleid wonen

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

De ondersteuning en begeleiding van de jongere op weg naar en tijdens het alleen wonen. De ondersteuning en begeleiding van alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.


Beschikbaar in: Begeleidingstehuis
Crisisverblijf

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. Het kind of de jongere kan om uiteenlopende redenen tijdelijk niet in het oorspronkelijk milieu verblijven. Een terugkeer op korte termijn is de bedoeling.

Beschikbaar in: Begeleidingstehuis

Afdelingen

De organisatie Martens-Sotteau bestaat uit 4 afdelingen. Ze biedt hulpverlening aan op 3 verschillende locaties:Martens-sotteau
Begeleidingstehuis

In het begeleidingstehuis is plaats voor maximaal 32 kinderen en jongeren. Ze verblijven in 3 verschillende leefgroepen of op een studio. Ook begeleid wonen wordt er aangeboden.

Maak kennis >

Contact

Letha
Dagcentrum

Letha is een dagcentrum voor kinderen. Het is gelegen in het centrum van Ledeberg.

Maak kennis >

Contact

De Pedaal
Dagcentrum

De Pedaal is een dagcentrum voor pubers en adolescenten. Het is gelegen nabij Gent-Dampoort.

Maak kennis >

Contact

Sigma
Mobiele contextbegeleiding

Sigma biedt mobiele begeleiding aan gezinnen uit de Gentse regio.

Maak kennis >

Contact


Contacteer onsCAPTCHA Image Refresh Image
Typ hier de tekst die u hierboven ziet

VZW Martens-Sotteau
Contactpersoon: Sophie Jacobs
Meerhoutstraat 49 - 9041 Oostakker
post@martens-sotteau.be
09 255 90 10

Erkend en gesubsidieerd door:
jongerenwelzijn

Met de steun van:
jongerenwelzijn
© VZW Martens-sotteau.be
[Klokkenluidersregeling]